Regulaminy


Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów SquashBanino.pl, zwanego dalej Klubem:
§ I. Sprawy organizacyjne:
1. Z usług Klubu mogą korzystać osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich.
2. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia mogą korzystać z usług oferowanych przez Klub jedynie za pisemną zgodą rodziców.
3. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Klubu tylko pod opieką swoich rodziców lub pełnoletnich opiekunów, będących klientami Klubu. Dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad dotyczących porządku i bezpieczeństwa, zawartych w niniejszym regulaminie.
4. Wynajęcie kortu jest dokonywane po wykupieniu wejścia jednorazowego lub karnetu. Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny cennik.
5. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od NNW.
6. Wszystkie przedmioty osobiste na czas przebywania na terenie klubu należy pozostawić w zamkniętej szafce ubraniowej. Za utratę przedmiotów osobistych pozostawionych poza szafką lub w szafce nie zamkniętej Klub nie ponosi odpowiedzialności.

7. Wszystkie przedmioty wartościowe tj. pieniądze, komputery osobiste, ubrania dużej wartości etc. można na czas trwania zajęć zdeponować u pracownika recepcji Klubu. Klub będzie ponosił odpowiedzialność za ich utratę na podstawie dokumentu depozytowego wydanego przez Klub.

8. Kluczyk do szafki ubraniowej należy odebrać przy wejściu u pracownika recepcji.

9. W przypadku zagubienia lub nieoddania kluczyka do szafki ubraniowej bezpośrednio przy wyjściu z Klubu zostanie pobrana opłata umowna w wysokości 30 PLN.
10. W przypadkach organizacji turnieju, eventów, imprez okolicznościowych lub z powodu przyczyn losowych Klub zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rezerwacji po wcześniejszym uprzedzeniu zainteresowanego.

§ II. Korzystanie z usług Klubu:
Klient Klubu zobowiązany jest:
1. Nosić obuwie sportowe zmienne, przeznaczone do sportów halowych. Charakteryzujące się kauczukową podeszwą, nie pozostawiającą śladów, często z napisem „no marking”. W wypadku nie posiadania odpowiedniego obuwia pracownicy Klubu mają prawo odmowy wejścia, co nie zwalnia Klienta z obowiązku uiszczenia opłaty za zarezerwowany lub wcześniej wykupiony kort.
2. Przestrzegać i zachowywać czystość oraz stosować się do ogólnie przyjętych norm zachowania.
3. Stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń Klubu, przepisów p.poż. oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez pracowników klubu.
4. Powstrzymywać się od działań mogących zakłócić korzystanie z usług klubu przez innych lub powodujących uszkodzenia lub zniszczenia mienia Klubu jak również zniszczenia pomieszczeń Klubu.
5. Na terenie Klubu zabrania się wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz palenia papierosów.

§ III Zasady rezerwacji kortów i ich odwoływania:
1. Korty do squasha wynajmowane są na godzinę, co oznacza możliwość korzystania z niego przez 60 minut, liczone od pełnej godziny zegarowej.
2. Przedłużenie określonego czasu traktowane jest jako wynajęcia kortu na kolejną godzinę i opłacenie go zgodnie z obowiązującym cennikiem. Przedłużenie takie jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, iż kort ten nie został wynajęty innym osobom,
3. Rezerwacji kortów dokonać można on-line, telefonicznie lub bezpośrednio w recepcji Klubu.
4. Anulowanie rezerwacji jest możliwe wyłącznie na pełne 24h przed terminem rezerwacji, samodzielnie on-line lub poprzez kontakt telefoniczny z recepcją Klubu pod numerem tel. 58 355 67 77. Anulowanie rezerwacji w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie rodzi dla Klienta żadnych skutków finansowych.
5. Anulowanie rezerwacji w terminie krótszym niż 24h odbywa się w trybie warunkowym, w którym recepcjonista będzie starał się w pierwszej kolejności sprzedać anulowany warunkowo termin. Od momentu wprowadzenia anulacji warunkowej termin ten będzie również widoczny w grafiku on-line dla wszystkich klientów jako dostępny.
6. W przypadku braku chętnych na warunkowo anulowany termin, Klub dolicza do kolejnego rachunku Klienta opłatę za wynajęcie kortu.
7. Karnety upoważniające do korzystania z kortów rejestrowane są imiennie i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby. Karnet opłacony nie podlega zwrotowi lub zamianie.
8. Korzystanie z kortów możliwe jest po uprzednim zapoznaniu się z zasadami gry, wskazanymi przez instruktora lub innego pracownika Klubu.
9. W Klubie istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu sportowego: rakiet, piłeczek i okularów ochronnych oraz ręcznika za dodatkową odpłatnością.
10. Klienci użytkujący sprzęt lub urządzenia należące do Klubu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
11. Przed rozpoczęciem gry zalecane jest wykonanie rozgrzewki.
12. Ze względów bezpieczeństwa wskazana jest gra w okularach ochronnych. Dzieci oraz młodzież do 18 roku życia ma obowiązek grania w okularach ochronnych.
13. Okulary ochronne wymagane są również od wszystkich uczestników podczas organizowanych turniejach squash w wszystkich kategoriach.
14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy powstałe w wyniku gry, nie związane z działaniem lub zaniechaniem Klubu jak również za skutki nie przestrzegania przez Klientów zasad bezpieczeństwa.

§ IV. Postanowienia końcowe:
1. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren klubu.
2. Osoba, która korzystają z usług Klubu zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu squashbanino.pl oraz klubu Studio-S7.

Regulamin Turniejów

Wniesienie opłaty za turniej oznacza akceptację regulaminu. Osoby, które zgłoszą się do turnieju, a nie wniosą opłaty i nie pojawią się na turnieju zostaną odnotowane w protokole turniejowym do PFS

W turnieju brać mogą udział tylko zawodnicy z licencją PFS, ktora wypełniamy i wysyłamy zgodnie z instrukcją: pfs.com.pl/licencje-zawodnikow.html

Każdy zawodnik bierze udział w turnieju na własną odpowiedzialność, zarówno zdrowotną jak i finansową.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, choroby i zdarzenia losowe wynikłe podczas turnieju.
Każdy zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o udziale w turnieju. Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym intensywny wysiłek.
Zaleca się wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczów w okularach ochronnych. Grę bez okularów ochronnych gracze podejmują na własne ryzyko. Osoby do 18 roku życia nie zostaną dopuszczone do gry bez okularów lub pisemnego oświadczenia opiekuna o odstąpieniu od obowiązku gry w okularach ochronnych.
Zawodnicy mogą ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków na własny koszt. Zaleca się zawodnikom wykupienie ubezpieczenia OC obejmującego uprawianie sportów.

Zasady rozliczeniowe i organizacyjne:

Opłata za turniej zgodnie z informacją na stronie. Zgłoszenia należy dokonać przed losowaniem a opłaty przed grą. Po losowaniu nie ma możliwości zwrotu opłaty turniejowej.
Jeżeli do turnieju nie zgłosi się co najmniej 8 osób w przypadku turnieju kat. C lub 16 osób w przypadku turnieju kat. B, turniej może zostać odwołany.
W przypadku braku możliwości rozegrania turnieju (brak prądu, dostępu do klubu, awaria kortów lub inne okoliczności zewnętrzne) zostanie wskazany nowy termin turnieju.

Turniej odbywa się w oparciu o Reguły gry w squasha oraz Regulamin Rozgrywek indywidualnych (RRI) na sezon 2015-16 opublikowane na stronie pfs.com.pl
Podstawową zasadą jest bezpieczeństwo. Organizator ma prawo wykluczyć z rozgrywek zawodnika grającego niebezpiecznie, lub agresywnego na korcie lub poza nim. W takim przypadku informacja wraz z prośbą o wyciągnięcie konsekwencji wobec zawodnika zostanie skierowana do PFS. Jest to jedyny przypadek, w którym organizator zwróci wniesioną opłatę.
Zawodnicy zostaną rozstawieni i rozlosowani zgodnie z regułami PFS wg. rankingu PFS aktualnego na tydzień rozrywanego turnieju.
Wszystkie mecze punktuje się systemem PAR11 (Point-A-Rally) do 11 punktów (przy stanie po 10, do dwóch punktów przewagi) do 2 wygranych setów (best of 3 games). Półfinały i finał gramy do 3 wygranych setów (best of 5). Piłką turniejową jest Dunlop Pro (2 kropki).


Regulamin zabawy „Baw się w Studio S7” Zbieraj pieczątki i odbieraj nagrody:
1. Czas trwania zabawy 01.01-28.02.2018
2. Pobierz imienny kupon w recepcji klubu i dołącz do zabawy
3. Zbieraj pieczątki za grę w squasha w Studio S7
4. Pieczątkę otrzymuje osoba, która imiennie zarezerwowała kort
5. Nagrody do wyboru:
* za zebranie 6 pieczątek w danym terminie
* za zebranie 12 pieczątek w danym terminie
* za zebranie 18 pieczątek w danym terminie
6. Po odebraniu ostatniej nagrody otrzymujesz nowy kupon i zabawa zaczyna się od początku!
7. Kontynuacja zabawy od 1.05.2018 do zgarnięcia nowe nagrody !!!


Promocja 10 GODZ.
1. Rezerwując na stałe 10 godzin kortu do squasha w przeciągu 2 miesięcy otrzymujesz ZNIŻKE na ich zakup:

250zl za 10h rano, 400zl za 10h popołudniu i 300zl za 10h w weekend

2. Rezerwacji oraz płatności dokonuje się z góry
3. Dwa miesiące liczone są od momentu pierwszej rezerwacji
4. Terminy gry można wybrać dowolnie przy dokonywaniu rezerwacji na 10 godzin z góry, nie jest konieczna rezerwacja cykliczna
6. Istnieje możliwość jednorazowego przesunięcia rezerwacji na inny termin w tej samej cenie (wymagamy zmiany z 24 godzinnym wyprzedzeniem) w innym przypadku rezerwacja przepada


2. Colway International – SQUASH NA OBCASACH

REGULAMIN/ZASADY:

-gramy co tydzień ŚRODA GODZ. 18-20 (start 27.09.2017)

-30 zł/kolejka

-sponsor Colway International

PULA NAGRÓD RZECZOWYCH  1500 zł

1 MIEJSCE –  puchar +  nagrody od Colway International o wartości 400 zł

2 MIEJSCE – puchar +  nagrody od Colway International o wartości 200 zł

3 MIEJSCE – puchar +  nagrody od Colway International o wartości 100 zł

– nagrody od Colway International za najwyższą frekwencję!!!

-dwie grupy 4-5 os.,

-każda grupa ma 2 godziny na rozegranie wszystkich meczy systemem „każdy z każdym”

-gramy seta do 11 punktów

-gramy do 2 wygranych setów

-gramy piłka Karakal Yellow Dot

-wygrany sędziuje kolejny mecz

-dwie osoby spadają z grupy A do grupy B … C … D

-dwie osoby awansują z grupy …. B do grupy …. A

-w całej rundzie odbędzie się 8 kolejek

-do rankingu końcowego liczymy 6 najlepszych kolejek

 

-rozdanie nagród podczas 1 kolejki następnej rundy

-punktacja za miejsca w kolejce:

GRUPA A

1 msc 200 pkt

2 msc 150 pkt

3 msc 120 pkt

4 msc 110 pkt

5 msc 100 pkt

GRUPA B

6 msc 100 pkt

7 msc 80 pkt

8 msc 70 pkt

9 msc 60 pkt

10 msc 50 pkt

GRUPA C

11 msc  …

w przypadku mniejszej ilości zawodników:

GRUPA A

1 msc 200 pkt

2 msc 150 pkt

3 msc 120 pkt

4 msc 110 pkt

GRUPA B

5 msc 110 pkt

6 msc 90 pkt

7 msc 80 pkt

8 msc 70 pkt


Każdy zawodnik bierze udział w lidze na własną odpowiedzialność, zarówno zdrowotną jak i finansową.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, choroby i zdarzenia losowe wynikłe podczas ligi. Każdy zawodnik zobowiązany jest we własnym zakresie skonsultować się z lekarzem przed podjęciem decyzji o udziale w lidze. Przystąpienie do ligi jest jednoznaczne z oświadczeniem o dobrym stanie zdrowia, umożliwiającym intensywny wysiłek. Zaleca się wszystkim zawodnikom rozgrywanie meczów w okularach ochronnych. Grę bez okularów ochronnych gracze podejmują na własne ryzyko. Osoby do 18 roku życia nie zostaną dopuszczone do gry bez okularów lub pisemnego oświadczenia opiekuna o odstąpieniu od obowiązku gry w okularach ochronnych. Zawodnicy mogą ubezpieczyć się od nieszczęśliwych wypadków na własny koszt. Zaleca się zawodnikom wykupienie ubezpieczenia OC obejmującego uprawianie sportów.

Osoba, która korzystają z usług Klubu zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu squashbanino.pl oraz klubu Studio-S7.